Parasaccharibacter apium werpt twijfel op conventionele praktijken

Iedere maand vinden wetenschappelijke onderzoekers nieuwe componenten, die de gezondheid van bijen waarborgen. Conventionele bijenteelt-imkers hebben dit natuurlijke weerbaarheid jaren lang niet willen erkenen. In dit geval is het de routinematige toepassing van antibiotica in suikersiroop, die waarschijnlijk bijenvolken zwakker maken.

Wetenschappelijke onderzoeken waarover gepubliceerd is in september 2014  door USDA-ARS, beschrijven een nieuw ontdekte bacterië die Parasaccharibacter apium is genoemd. Tot nu toe alleen gevonden in honingbijen en hun bijenkasten. Dit bacterie lijkt de larven van honing bijen een aanzienlijk betere kans op overleven en tot poppen te ontwikkelen. In laboratoriumexperimenten ontworpen door Vanessa Corby-Harris, werden bijenlarven gevoed met P. apium-spiked-gelei of een steriele controle-gelei. De groep gevoed met P. apium had een betere overlevingskans van 20% in de eerste proef en een betere overlevingskans van 40% in het tweede proces.

Spiked met P.apium

In lab experiments, ARS researchers tested honey bee larvae to see whether those fed royal jelly containing the Parasaccharibacter apium
bacteria survived better those fed jelly that did not contain P. apium.
Photo by Stephen Ausmus

http://aem.asm.org/

Kirk E. Anderson op de USDA-ARS gaf als commentaar: “Wij adviseren tegen onnodig gebruik van antibiotica door imkers, omdat het waarschijnlijk de verscheidenheid en het evenwicht van microbiële functies verstoort, die zich voordoen in de kast, met inbegrip van de antiseptische eigenschappen van honing,
stuifmeel-opslag, larvale gezondheid en pathogene bescherming.”

In een recente onderzoek (1) is aangetoond dat elke component (bijen, ramen, was, propolis, honing en opgeslagen stuifmeel) zijn eigen unieke microbiome heeft. De P. apium is een voorbeeld van complexe bacteriële gemeenschappen, die in evenwicht werken om een gezonde leefomgeving te creëren voor een bijenvolk in hun kast. Wanneer een bijenvolk gestrest is of buiten zijn natuurlijke staat wordt geduwd, raakt de microbiome onevenwichtig en het bijenvolk verzwakt.

Als ik denk aan het gebruik van kunststof vellen of kunststof ramen, vraag ik mijzelf af hoe de cel microbiome wordt beïnvloed door de complexe substraat van natuurlijk geproduceerde bijenwas, gemaakt van meer dan 300 verschillende onderdelen, verwisseld wordt voor polypropyleen.

Afgezien van het feit, dat kunststof een steriele substraat voor bacteriën kan vormen, bevatten vele kunststoffen (zelfs voor etenswaren bestemd) Bisfenol A (BPA), waarvan bekend is dat het gevaarlijk is voor de mens. De alternatieven voor BPA houdende kunststoffen lijken niet veel beter te zijn. Een in 2011 gedaan onderzoek (2) merkte op: “bijna alle commercieel beschikbare kunststof producten die wij hebben bemonsterd, onafhankelijk van het type hars, product of verkoop kanaal, lekte chemicaliën en hebben duidelijk-detecteerbaar EA     [endocriene activiteit], met inbegrip van de types die worden verkocht als BPA-vrij. In sommige gevallen hadden BPA-vrije producten zelfs meer EA dan BPA-bevattende producten.”

Voorstanders van kunststofvellen in de ramen, gebruiken dit voor het gemak en om de kosten te drukken. Zij betogen dat dit methode al jaren gebruikt wordt en dat het werkt.
Er zijn veel dingen die al vele jaren worden gedaan met bijen, die ‘werken’ – suiker voeding, antibiotica, darren ruimen, kunstmatige inseminatie, miticides, koningin-vleugel knippen, zwerm-controle, dunne ommuurde kasten. Deze zijn ontworpen voor korte termijn gemak, kostenbesparing en extra productie van honing. De lange termijn kosten van deze praktijken is de achteruitgaan van de gezondheid van de bijen. Het is geen ramp dat bijenhouders kunststof gebruiken, maar er is een prijs te betalen voor al deze gemakken en de echte lange termijn kosten zijn zelden verantwoord.

Bijenwas is gratis, duurzaam, biologisch afbreekbaar en ondersteunt de microbiome van de cellen en de gehele kast. De productie van was door bijen is een van de weinige processen die het milieu verbetert namate er meer wordt geproduceerd. Bijen houden ervan het te maken als zij de kans daartoe krijgen. … Dat is wat ze doen. Laat ze nu hun eigen was maken.

voetnoot:

(1). Grubbs KJ, Scott JJ, Budsberg KJ, Read H, Balser TC, Currie CR (2015) Unique Honey Bee (Apis mellifera) Hive Component-Based Communities as Detected by a Hybrid of Phospholipid Fatty-Acid and Fatty-Acid Methyl Ester Analyses. PLoS ONE 10(4): e0121697. doi:10.1371/journal.pone.0121697

(2). Walsh, Bryan (2011-03-08). “Study: Even ‘BPA-Free’ Plastics Leach Endrocrine-Disrupting Chemicals”

vertaald vanaf Beeswingnet by Jonathan Powell

Each month, new research finds another component to bee health which conventional beekeeping has ignorantly trampled on for many years. In this case, the routine application of antibiotics in sugar feeds by commercial beekeeping is likely to be making bee hives weaker.

Recently reported studies carried out by USDA-ARS, describe a newly discovered bacteria Parasaccharibacter apium, so far found only in honey bees and their hives, that appears to give honey bee larvae a significantly better chance of surviving to become pupae. In laboratory experiments designed by Corby-Harris, bee larvae were fed either P. apium-spiked jelly or a sterile control jelly. The group fed P. apium had a 20-percent better survival rate in the first trial and a 40-percent better survival rate in the second trial.
Kirk E. Anderson at the USDA-ARS commented:
“we advise against unnecessary use of antibiotics by beekeepers, as it likely disrupts the variety and balance of microbial functions occurring throughout the hive, including the antiseptic properties of honey, pollen storage, larval health, and pathogen protection.”

In other recent research (1) it has been shown that each component (bees, comb, propolis, honey, and stored pollen) of the hive has its own unique microbiome. The P. apium is one such example of the complex bacterial communities that work in balance to create a healthy hive. When a hive is stressed or pushed outside its natural state, the microbiome becomes unbalanced and the hive weakens.

When I think of the use of plastic combs, I wonder how the cell microbiome is affected by having the complex substrate of wax made from over 300 different components changed to polypropylene. Apart from plastic being a sterile substrate for bacteria, many plastics (even food grade) contain Bisphenol A (BPA) which is known to be hazardous to humans. The alternatives to BPA plastics appear to be not much better. A 2011 study (2) noted:
“Almost all commercially available plastic products we sampled, independent of the type of resin, product, or retail source, leached chemicals having reliably-detectable EA [endocrine activity], including those advertised as BPA-free. In some cases, BPA-free products released chemicals having more EA than BPA-containing products.”
Advocates of plastic foundation comb, used for its convenience, argue it has been used for years and works. There are many things that have been done for years on bees that ‘work’ – sugar feeding, antibiotics, drone culling, artificial insemination, miticides, queen wing clipping, swarm control, thin walled hives. These are designed for short term convenience, cost saving and extra honey production. The long term cost of all these practices is bee health. The sky is not falling because beekeepers use plastic, however there is price to pay for all these conveniences and the true long term cost is rarely accounted.
Wax is free, sustainable, biodegradable and supports the microbiome of the cell and the hive. The production of wax by bees is one of the few industries that enhances the environment the more it is produced. Bees love to make it if given the chance … it’s what they do. Let them make wax.

About Lindylou

I try to worthy of my bees. I do my best to treat them as the fantastic creatures that I think they are. I delight in them and worry about them. I work hard at learning to let well alone. Trusting the bees to know what is best for them.... Mortifying but also rewarding
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Parasaccharibacter apium werpt twijfel op conventionele praktijken

  1. helle008 says:

    Moeilijk te beoordelen?

  2. Lindylou says:

    Net als bij ons mensen, wij hebben ook ontelbare nuttige bacterien waarvan het schadelijk voor ons zou zijn als ze te radicaal opgeruimd werden of niet eens te kans kregen om te ontwikkelen…..

  3. solarbeez says:

    I could never advocate plastic combs. It just seemed so wrong to use them. And yet the old timers in my bee club recommend them, because they hold up well in the honey extractor. To me, the whole idea of exploitation of bees is wrong. I guess that’s why I don’t torture myself by attending the bee association any longer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s